Početna

Dobrodošli na službeni Web Portal Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje na kojem možete pronaći podatke o važećoj razvojnoj i detaljnoj planskoj dokumentaciji Unsko-sanskog kantona.
Geoportal Kantonalnog zavoda omogućava pristup servisima pretraživanja i pregledanja za određene skupove podataka i servise putem Interneta za široku javnost. Registrovani korisnici će nakon provjere prava pristupa, dobiti pristup dodatnim podacima i odgovarajućim alatima.

Geoportal Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje

Pristup za javnost bez registracije

WebCity

Pristup samo za registrovane korisnike.

WebCity

Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona je samostalna upravna organizacija, čije su nadležnosti regulisane Zakonom o osnivanju Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 23/12) i Zakonom o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 20/21).
Nadležnosti Zavoda su:
a) obavljanje poslova nosioca izrade planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave - općine u Kantonu (prostorni planovi, prostorni planovi područja posebnih obilježja, urbanistički planovi i detaljni planski dokumenti),
b) izrada i implementiranje strategije razvoja Kantona,
c) koordiniranje i učestvovanje u pripremi, praćenju i realizaciji projekata obnove i razvoja Kantona, kao i promocija Kantona,
d) davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti, u skladu sa Zakonom,
e) izrada programa uređenja građevinskog zemljišta,
f) obezbjeđenje naučne i stručne podloge za ostvarenje Ustavom utvrđenih nadležnosti Kantona iz oblasti prostornog uređenja,
g) obavljanje poslova stručno - tehničke pripreme za izradu godišnjeg programa za donošenje prostome i urbanističke dokumentacije,
h) učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja (zakona i podzakonskih akata),
i) davanje stručnih mišljenja u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona,
j) obavljanje poslova izdavanja časopisa i periodičnih publikacija iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
k) vršenje poslova površinskog i dubinskog ispitivanja terena za gradnju,
i) obavljanje poslova savjetovanja i ponude programske opreme ( software ),
m) rad i razvoj geografsko - informacionog sistema Kantona, koji se odnosi na nadležnost Kantona u oblasti planiranja razvoja,
n) vršenje poslova upravljanja bazama podataka,
o) obavljanje poslova arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje,
p) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

Sljedeći setovi podataka se mogu pretražiti u web pregledniku WebCity:
- Osnovni kartografski podaci (administrativne granice, prirodne i društvene karakteristike)
- Regulacioni, urbanistički i prostorni planovi po općinama
- Katastarski podaci
- Prostorni plan USK (nosilac pripreme: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; nosilac izrade: IPSA institut; donosilac: Skupština USK)
NAPOMENA: Shodno odredbama odluke o provođenju "Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina" detaljnije planiranje uređenja prostora biće definirano kroz razvojne i detaljne planske dokumente općina i gradova.
Da bi izvršili pretragu po broju parcele upišite katastarsku parcelu, katastarsku općinu ili općinu (obavezno koristiti velika slova) te kliknite na odgovarajuće dugme za pretragu.
Svi podaci su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao službeni dokument.

Prikazani podaci se ne smiju koristiti u poslovne i komercijalne svrhe niti ustupati trećim licima.
Službeni podaci se izdaju u nadležnim općinskim i kantonalnim službama. Sliku sadržaja zaslona (engl. screenshot) dozvoljeno je koristiti u javnim prezentacijama, stručnim i znanstveno-istraživačkim objavama pri čemu je korisnik obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi:
http://kzpup.gis.ba/ prostorni podaci Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje.

Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje
Ul. Alije Đerzeleza br. 2
77 000 Bihać
Tel/fax: +387(37)316-491
E-mail: kzpup@vladausk.ba